De Huizen (of levensgebieden)

Bij de interpretatie van de horoscoop vertegenwoordigen de huizen de verschillende levensgebieden. Het huis waarin een planeet staat, schetst het decor of de achtergrond waartegen de handelingen plaatsvinden. Het geeft aan om welk levensgebied het gaat. 


Het huis waarin de Zon zich bijvoorbeeld bevindt, wijst op het levensgebied dat het meest door de uiting van persoonlijke kracht wordt beinvloed. Het geeft aan hoe en waar iemand zich door creativiteit en wilskracht zal onderscheiden.


Het eerste huis. 

Het eerste huis (of ascendant) komt overeen met het vuurteken Ram, een teken dat zich aan de buitenwereld duidelijk kenbaar maakt. Het gaat in dit huis om iemands persoonlijke optreden, de eerste indruk die je achterlaat. Iemand met Zon in 1  is naar buiten toe duidelijk voelbaar aanwezig en komt over als een sterke persoonlijkheid. Bij een moeilijke plaatsing kunnen ook gewichtdoenerij, egoisme en bazigheid naar voren komen. 


Het tweede huis.

Het tweede huis komt overeen met het aardeteken Stier, een teken waarbij de materiele zekerheid voorop staat. Het tweede huis is verbonden met het eigen bezit en daarmee ook met geld, waardevolle eigendommen, waardepapieren en dergelijke. Ook zelfwaardering en hoe we met ons bezit/geld omgaan zien we in het tweede huis terug (geef je makkelijk geld uit of ben je juist spaarzaam). 


Met de Zon in het tweede huis heeft iemand grote behoefte om zijn bestaanszekerheid veilig te stellen (appeltje voor de dorst).  Zijn familie en vrienden kunnen zelfs als bezit ervaren worden. 

Vanwege het materiele aspect vinden we in dit huis ook de schoonheid voor mooie dingen en kunst (ook zelfgemaakte kunst) terug. 


Het derde huis. 

Het derde huis komt overeen met het luchtteken Tweelingen, een teken waar de (feitelijke) communicatie centraal staat.  Allerlei communicatievormen en middelen hieronder vallen zoals brieven, kranten,  telefoon, boeken, korte sociale contacten, maar ook de auto en de spoorwegen. Het is het huis van het praktische verstand en de ontwikkeling van het nauwkeurig en logisch redeneren. 


In dit huis wordt de basis gelegd voor verdere geestelijke ontwikkeling en bewustzijn (het negende huis). We moeten dus niet te licht over dit huis denken. Daarnaast, doordat hier de basis wordt gelegd,  vindt er in huis 3 uitwisseling plaatst tussen de directe omgeving waarin je opgroeit. Vandaar dat de contacten met broers/zusters, de buren en het lager onderwijs ook onder dit huis vallen. 


We hebben met Zon in 3 de behoefte ons uit te drukken op het gebied van de  (feitelijke/schriftelijke) communicatie, de korte contacten, en de contacten met broers, zusters en buren spelen in hun leven meestal een grote rol.  Op het gebied van de journalistiek, de handel en vertegenwoordigerschap kan iemand met Zon in 3 een autoriteit zijn. 


Het vierde huis.

Het vierde huis komt overeen met het waterteken Kreeft, een huiselijk en bemoederend teken. Vandaar dat de huiselijke omstandigheden en onze jeugd door het vierde huis worden aangegeven. Ook onze oude dag en de omstandigheden ervan vinden we in huis 4 terug. In het tweede huis vinden we onze bestaanszekerheid;  in het vierde onze bestaansveiligheid en hoe we daar gestalte aangeven. 


Warme huiselijkheid, een soort schulp waarin we terug kunnen kruipen en een veilige plek zijn erg belangrijk voor iemand met Zon in het vierde huis. Betrokkene is graag thuis en wil zich thuis optimaal ontplooien. Maar Zon in 4 is ook wat gesloten en vindt het moeilijk met zijn werkelijke gevoelens voor de dag te komen, hoe ontwikkeld het gevoel ook is. 


Het vijfde huis. 

Het vijfde huis komt overeen met het vuurteken Leeuw, het teken van onze zelfexpressie. Huis 5 wordt ook wel het 'plezierhuis' genoemd; we vinden in dit huis onze zelfexpressie in de meest uiteenlopende vormen terug (hobbies, sport, spel, creatief bezig zijn enz). 


Het vijfde huis weerspiegelt de mate waarin iemand aandacht voor zichzelf heeft en zijn eigen weg gaat. Ook de behoefte aan leiderschap (of aanleg) wordt mede door het vijfde huis aangegeven. Huis 5 gaat ook over liefdesrelaties/avonturen, met de mogelijke gevolgen ervan. Vandaar dat ook 'kinderen' in het vijfde huis worden geplaatst.  


De Zon zal zich erg prettig voelen in het vijfde huis; dit huis is immers het levensgebied van de zelfontplooiing. Zon in 5 heeft de behoefte een leidende rol te spelen, de aandacht op zich te vestigen, het heft in handen te nemen en zichzelf het middelpunt te laten zijn.  Iemand met Zon in het vijfde huis kan doorgaans goed met kinderen opschieten.


Het zesde huis.

Het zesde huis komt overeen met het aardeteken Maagd, het teken van werk, lichamelijke gezondheid (ook ziekte) en dienstbaarheid. Het zesde huis geeft daarom aan hoe we met ons lichaam omgaan en hoe we tegenover hygiene, voeding en de verzorging daarvan staan. Toegespitst op ons werk geeft dit huis informatie over onze instelling tegenover werk en werkomstandigheden. En hoe we door middel van werk onszelf kunnen verbeteren. We hebben op dat punt ons kritische en analytische blik nodig (zelfreflectie).

 

Iemand met Zon in 6 stelt zich dienstbaar op, door te helpen en vooral door te werken. Mensen met Zon in 6 treffen we vaak aan in dienstverlenende beroepen (sociaal werker, arts en dergelijke). Klein zelfstandigen en mensen met vrije beroepen treffen we hier ook aan.  Iemand met Zon in 6 is kritisch en wil alles zo goed mogelijk doen.   En dat maakt betrokkene ook gevoelig voor de mening van anderen.


De eerste zes huizen van de horoscoop hebben een persoonlijke betekenis. 

Het eerste huis heeft te maken met de persoonlijkheid, het tweede met verworvenheden, het derde met het praktisch denken, het vierde met een persoonlijke uitgangsbasis, het vijfde met creatieve zelfexpressie en het zesde met zelfverbetering door middel van werk en dienstbaarheid.


De laatste zes huizen en de laatste zes tekens van de Dierenriem brengen de betekenissen van de eerste zes huizen en de tekens binnen een sociaal referentiekader. Ze tonen hoe iemand reageert, functioneert en zich aanpast in de samenleving waarin hij leeft.


Het zevende huis.  

Het zevende huis komt overeen met het luchtteken Weegschaal, het teken van de sociale relaties. Vandaar dat het zevende huis heerst over huwelijksrelaties, intieme vriendschappen, contacten met het publiek, beroepsmatige samenwerking, wettelijke aangelegenheden en tot standkoming van contracten en overeenkomsten (het derde huis heerst over de contracten zelf). 


Iemand met Zon in het zevende huis hecht veel waarde aan het huwelijk. Betrokkene heeft een diepe behoefte om met iemand samen te leven maar ook om samen een groeiproces door te maken.  Daarbij wil betrokkene zich ook graag laten gelden en dat kan in het ergste geval tot de nodige conflicten leiden. De kunst is om samen met je partner op zoek te gaan naar een balans tussen wat goed is voor jezelf en wat goed is voor je partner. Je kunt nu eenmaal niet in alles hetzelfde zijn. 


Het achtste huis.

Het achtste huis komt overeen met het waterteken Schorpioen, het teken van alles wat verborgen is;  onze geheimen, angsten, complexen, het geheimzinnige, het occulte, de dood (ook testamenten, nalatenschappen)  en het seksuele. Het achtste huis is een onbewust huis. 

Het omvat wat we noemen ons persoonlijk onbewuste; dat wat we vergeten zijn, dat wat we niet meer willen weten en verdrongen hebben, maar ook onze verborgen mogelijkheden en gaven. Het is het huis van 'wij hebben' tegenover het 'ik heb' van het tweede huis. Daarom valt ook het geld en bezittingen van de partner in het achtste huis.


Iemand met Zon in het achtste huis is intens bij de dingen betrokken en rust niet voordat hij de onderste steen boven heeft. In zichzelf en zijn omgeving kan hij voortdurend graven naar wat mensen psychisch drijft en motiveert. Van nature hebben mensen met Zon in 8 daarom belangstelling voor psychologie, psychiatrie en parapsychologie.


Maar ook een diepzeeduiker of een chirurg kan zijn Zon in het achtste huis hebben staan (uiteraard ook afhankelijk van het niveau van iemand). Hij wordt gezien als geheimzinnig, een eenling die door hoge pieken en diepe dalen gaat.


Het negende huis. 

Het negende huis komt overeen met het teken Boogschutter, het teken van het avontuur en het verbreden van onze horizon zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Het ontwikkelen van een visie op het leven, je mening kenbaar maken, het aanhangen (of veranderen) van een religie, je verdiepen in filosofie, de wetenschap, het maken van een verre reis, het lezen van een goed boek, studeren: allemaal negende huis aangelegenheden. 


Iemand met Zon in negende huis houdt van studeren en reizen (kan ook geestelijk). Er bestaat een grote interesse voor cultuur, kunstvormen en tradities van vreemde landen en verre oorden. Betrokkene wil graag de zin van het leven ontdekken, is onderzoekend ingesteld en op de toekomst gericht. Het is mogelijk dat iemand met Zon in het 9e   zelf te pas en te onpas zijn mening ventileert zonder met de ander rekening te houden. Dat zou een leerpuntje kunnen zijn. 


Het tiende huis. 

Het tiende huis komt overeen met het aardeteken Steenbok, het teken van onze ambities en verantwoordelijkheden in de samenleving. Het tiende huis heerst daarom over iemands uitgangsbasis met betrekking tot de samenleving (het vierde huis heerst over ons persoonlijk leven). Onze reputatie, ons aanzien en onze erkenning liggen in dit huis besloten. Het tiende huis toont iemands ambitie en hoe deze ambitie vorm krijgt.


Iemand met Zon in het tiende huis laat zich doorgaans door anderen weinig vertellen. Hij is de baas over zijn eigen leven met zijn eigen normen en structuren. Betrokkene heeft daarbij de behoefte een autoriteit te zijn op een bepaald gebied. (bijv. de politiek, een eigen bedrijf). Betrokkene heeft over het algemeen een krachtig beeld van zichzelf maar kan ook te eerzuchtig overkomen en (teveel) twijfelen aan zijn eigen identiteit. 


Het elfde huis.

Het elfde huis komt overeen met het luchtteken Waterman, het teken van vriendschap en broederschap. Daardoor vinden we sociale contacten, groepscreativiteit en interactie in dit huis terug. Zijn tegenpool is het vijfde huis, huis van de individuele creativiteit. 


Het elfde huis geeft informatie over de manier waarop en de mate waarin het individu in staat is vriendschappen te sluiten en te onderhouden, te praten over zijn ideeen en opvattingen, en mee te werken in groepen op basis van gelijkheid. 


Iemand met Zon in het elfde huis deelt zijn interessen graag met anderen en duidt ook op leiderschapskwaliteiten in groeps- of verenigingsverband en bij een positieve plaatsing zijn veel goede contacten met geestverwanten het gevolg. 

Bij een moeilijke plaatsing wil iemand zich met Zon in 11 zichzelf  teveel laten gelden waardoor hij te weinig rekening houdt met de groep.  Maar doorgaans trekt Zon in 11 vrienden aan die aan hem gewaagd zijn en een stimulerende invloed kunnen uitoefenen. 


Het twaafde huis.

Het twaalfde huis komt overeen met het waterteken Vissen, het teken van onze diepere emoties, het ongrijpbare en het verborgene. Het twaalfde huis heerst over het collectief onbewuste; het totaal van onbewuste herinneringen, emotionele ervaringen en houdingen. Het is de diepste laag van de menselijke psyche, vandaar ook die ongrijpbaarheid. 


In huis 12 vinden we mogelijk emotionele blokkades, verslaving aan onbewuste gewoontepatronen en automatische reacties die in bepaalde situaties niet passend zijn. In het twaalfde huis gaat het er uiteindelijk om dat je als mens probeert datgene wat onbewust is naar boven te halen. Dit kunnen bijvoorbeeld onverwerkte emoties zijn of bepaalde (aangeleerde) opvattingen die niet meer passend zijn in je huidige leven. Op maatschappelijk niveau houdt het twaalfde huis verband met ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, religieuze afzondering en plaatsen om alleen te zijn. 


Iemand met Zon in het twaalfde huis kan het moeilijk vinden zijn persoonlijkheid vorm te geven en zichzelf te uiten.  Het is ook mogelijk dat hij juist ervaart hoe betrekkelijk het leven is.  Betrokkene voelt dat hij een deel is van een veel groter geheel. Dan is Zon in 12 in staat een sterk en diep innerlijk leven op te bouwen, waarin de eenheid van alles dat leeft centraal staat. Indien hij een leidende positie inneemt doet hij dat achter de schermen.  

  

   


 ‚Äč
 


0